De ontwikkeling van het onderwijs

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs.

Uitgangspunt voor de verbetering van het onderwijs is het meerjaren schoolplan 2007-2011. Daaruit wordt het jaarplan opgesteld waarin de activiteiten en doelen voor het schooljaar staan vermeldt. Komend jaar richt de Vuurbaak zich voornamelijk op het borgen van het zelfstandigwerken en het handelingsgericht werken. Ter voorbereiding op passend onderwijs en 1-zorgroute wordt het schoolconcept opnieuw belicht en
bekijken we welke ontwikkelingen voor de komende jaren nodig zijn. Hierbij krijgen we ondersteuning vanuit Florion en Windesheim en de Educatieve Academie.

Gezamenlijk overleg regio scholen en werkgroepen
De directeuren van de scholen van Accretio hebben regelmatig overleg momenten, aangestuurd door de centrale directeur. De IB-ers komen in hun werkgroep regelmatig bij elkaar. De werkgroep ICT gaat over zaken op het gebied van computers.

De speelleeromgeving
Het onderwijs moet ook gegeven worden in een goed onderhouden gebouw. Daar is de locatiedirecteur samen locatiecoördinator verantwoordelijk voor. Bovenschools is er een huisvestingscoördinator aangesteld, die de locaties ondersteunt in het contact met onderhoudsbedrijven en de gemeente.

Belangrijk zijn daarbij de schoolpleinen en de leslokalen. Deze moeten zodanig zijn ingericht dat het onderwijs goed gevolgd en gegeven kan worden. De ARBO-zaken spelen hierbij een steeds belangrijker rol. Hiervoor is een ARBO- beleidsplan gemaakt.

Vanaf het schooljaar 2011 krijgt de Vuurbaak een nieuw schoolgebouw. Dit jaar worden daar de plannen verder voor uitgewerkt. Wij zullen u op de hoogte houden.

Zorg voor de relatie school en omgeving

Samenwerking met buurtscholen
Enkele keren per cursusjaar is er informeel contact op directieniveau met de Prot. Chr. scholen op Urk. Deze contacten gaan meestal over de dagelijkse gang van zaken op de scholen, (bijv. over het op elkaar afstemmen van vakantierooster, de gymuren en het verhuizen van leerlingen e.d.).

Samenwerking met het Speciaal Onderwijs
De zorg en de hulp die de basisschool kan bieden is niet voor alle kinderen voldoende. Soms moeten ouders geadviseerd worden hun kind aan te melden bij het speciaal onderwijs. De Gereformeerde basisschool voor speciaal onderwijs heeft een verbrede instroom. D.w.z. dat leerlingen met verschillende leer- /opvoedingsmoeilijkheden geplaatst kunnen worden. Binnen het Samenwerkingsverband Overijssel van Weer Samen
Naar School onderhouden we contacten met: De Gereformeerde basisschool voor speciaal onderwijs “Het Speelwerk”, te Zwolle (zie hoofdstuk 10 adressen).

Samenwerking met welzijnsinstellingen
De school maakt gebruik van de diensten van de H=B+G (GGD Flevoland). Het doel van het werk van de schoolarts is: het opsporen en voorkomen van ziekten of afwijkingen, die
de lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling zouden kunnen belemmeren. De schoolarts zet daarmee het werk voort van het zuigelingenen kleuterbureau. De schoolarts beschikt dan ook over alle gegevens van dit bureau. Ieder kind wordt gedurende de 8 jaren
van de basisschool 2 keer opgeroepen. In de groepen 2 en 7. Een vaccinatie voor DTP en BMR vindt plaats in het kalenderjaar waarin het kind 9 jaar is of wordt. De onderzoeken vinden in de regel plaats in het Medisch Centrum op Urk.

De logopediste wordt ingeschakeld als we achterstand vermoeden in de taalontwikkeling van een kind. De ouders worden altijd op de hoogte gesteld van het onderzoek en om
toestemming gevraagd als het kind extra hulp nodig heeft.

Van De Chr. Bibliotheek Urk doen we mee aan het BAS project en lenen er prentenboeken. Verder leent de onderbouw regelmatig taalverhaalkisten, speciaal voor gebruik in groep 1 t/m 4 voor de hoeken.

Contacten met de gemeente Urk
Met de gemeente Urk worden contacten onderhouden die direct te maken hebben met het lokale onderwijs beleid. Ook voor het onderhoud van het schoolgebouw is contact met de gemeente blijvend noodzakelijk. De gemeente Urk roept de scholen samen om overleg te voeren over de GOA (gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid) en over de leerplichtzaken.

Contacten met het voortgezet onderwijs
Met het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs met name het Greijdanus College te Zwolle hebben we regelmatig overleg over allerlei gemeenschappelijke belangen. Ook is er contact met:
Het Berechja College te Urk
Het Pieter Zandt College te Kampen/Urk
Het Emelwerda College te Emmeloord