De zorg voor de kinderen

Het toelatingsbeleid van VGPO Accretio

De gereformeerde scholen in Nederland zijn een eigen, door de overheid, erkende richting. Onze scholen zijn ontstaan, doordat ouders van de Gereformeerd (vrijgemaakte) kerken inhoud wilden geven aan de belofte bij de doop van hun kinderen afgelegd. In de statuten van de vereniging is vastgelegd dat ouders lid van de schoolvereniging kunnen worden wanneer ze lid zijn van de Gereformeerd Kerk (vrijgemaakt) of de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ook is daarin vastgelegd dat het personeel ook lid moet zijn van één van deze twee kerken. De basis van het toelatingsbeleid is gelegen in het aanvaarden van de Bijbel en de drie formulieren van eenheid, zoals dat geleerd wordt in de bovengenoemde kerken. Vanuit deze basis werkt de identiteit op onze gereformeerde scholen door in de dagelijkse werk van leerkrachten met de kinderen. Of het nu gaat over opvoeding, wereldgeschiedenis, Bijbels onderwijs, aardrijkskunde, onze hedendaagse maatschappij, het omgaan met elkaar/je naaste, het je veilig voelen op school, het wederzijds respect voor elkaar, de identiteit geeft kleur aan het werk binnen onze scholen. De school wil zo ook een volwaardig verlengstuk zijn van de (geloofs-) opvoeding thuis.

Om bescherming te bieden aan de grondslag en identiteit van onze scholen geldt in het algemeen dat kinderen van ouders die lid zijn van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde kerk als leerlingen worden toegelaten. Daarnaast willen we ook aan ouders, die weliswaar geen lid zijn van bovengenoemde kerken, maar voor hun kind (eren) toch bewust kiezen voor het gereformeerd onderwijs de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van ons onderwijs. Deze ouders kunnen een aanvraag tot toelating kenbaar maken bij de locatiedirecteur. De verdere procedure rond de toelating staat beschreven in het toelatingsbeleid, op te vragen bij de locatiedirecteur.

Procedure van aanmelding en inschrijving:
Als een toekomstig leerling 3 jaar wordt, ontvangen de ouders die reeds bekend zijn op school informatie over de school. De informatie bestaat uit een brief met mededelingen over de instroomprocedure. Daarnaast ontvangen de ouders ook een aanmeldingsformulier en een anamneseformulier. Betreft het een oudste kind dan ontvangen de ouders een bezoek van leden van de schoolraad. Wanneer zij hun kind op de Vuurbaak willen plaatsen, ontvangen zij via school de verdere informatie en formulieren. Mocht u interesse hebben om uw kind op De Vuurbaak te plaatsen, en u bent niet lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Christelijk Gereformeerde Kerk dan geldt voor u de volgende procedure: U vraagt de schoolgids aan, vervolgens
maakt u een kennismakingsgesprek met de directeur. Daarna vindt er een toelatingsgesprek plaats met de directeur en een lid van de schoolraad of met een bestuurslid. De leerkracht van de onderbouw maakt tijdig afspraken met ouders over kennismaking en de eerste schooldag.

Een kind dat voor 1 januari 4 jaar wordt, wordt in groep 1 geplaatst.Kinderen die na 1 januari 4 jaar worden, komen in instroomgroep. Wel of geen doorstroming naar groep 2 wordt in de leerling-bespreking en na overleg met ouders besloten.

Voor het kind bestaat de mogelijkheid om een paar dagen aan school te wennen. De zgn. “gewenningsdagen”. Dit kan in overleg met de groepsleerkracht. Contactpersoon voor nieuwe leerlingen is de directeur en in de tweede plaats de leerkracht van groep 1 en 2.

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen
in de school

leerlingen volgen in hun ontwikkeling
Op de Vuurbaak wordt veel aandacht besteed om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Door preventieve maatregelen te nemen, wordt geprobeerd om te voorkomen dat een leerling een zorgleerling wordt. Daarnaast
wordt eventuele uitval vroegtijdig opgespoord door handelingsgericht te werken en hierbij de cyclus van signaleren, analyseren, handelen en evalueren te hanteren. Op De Vuurbaak het schooljaar verdeeld in drie zorgperiodes. Elke zorgperiode wordt afgesloten met een groepsbespreking, waarbij de IB-er met de duoleerkrachten de methodegebonden toetsen en de resultaten van de verschillende lvs onderdelen bespreekt. Aan de hand van deze besprekingen wordt besloten of er een handelingsplan wordt geschreven (zorgleerling). Elke groepsleerkracht houdt regelmatig de vorderingen van de kinderen in zijn groep bij door observaties en/of toetsen. Hierdoor kan per kind bekeken worden of de leerstof goed verwerkt wordt of dat er verandering moet komen in de manier en het tempo van aanbieden van de lesstof. Ter ondersteuning van de signalering door de leerkracht, is er het leerlingvolgsysteem (LVS). Twee keer per jaar worden alle kinderen getoetst op diverse vakgebieden (rekenen, spelling en lezen, begrijpend lezen). Hiermee houden we de voortgang van elk kind precies en systematisch
bij aan de hand van algemene landelijk genormeerde toetsen. Kinderen die òf hoog òf laag presteren kunnen zo uitgeselecteerd worden. Het onderwijsprogramma kan dan op de specifieke wensen voor het kind aangepast worden. Leerlingen worden besproken met IB-er en in de teamvergadering. Naast de leerontwikkeling komt daarbij ook de sociaal-emotionele ontwikkeling aan de orde. Zonodig kan planmatig speciale hulp of aandacht worden gegeven.

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)
De scholen van Accretio hebben besloten om in november in groep 6 de klassikale test NSCCT af te nemen. Deze test kan de leerkracht helpen bij het maken van een inschatting van de leermogelijkheden van de leerlingen en kan eventueel onderpresteerders zichtbaar maken. Daarnaast is deze test bedoeld om, gecombineerd met de Cito scores en het algemene beeld dat de leerkracht van de leerling heeft, een beoogd uitstroom perspectief te formuleren. De afname wordt onder verantwoordelijkheid van een orthopedagoog van Florion, het centrum voor leerlingenzorg, afgenomen.

de verslaggeving
Elke groepsleerkracht houdt de vorderingen van uw kind bij. De gegevens van het leerlingvolgsysteem worden digitaal opgeslagen en bewaard, zodat er langzamerhand een overzicht ontstaat van de groep en van de schoolloopbaan van uw kind. Ook alle behandelplannen en evaluaties worden bewaard. Verder is er het leerlingendossier waarin o.a. staat: notities van vorderingen, gesprekken, observaties, toets- en rapportgegevens enzovoort. Uiteraard zijn deze gegevens strikt vertrouwelijk.

bespreken van de vorderingen
Regelmatig worden de kinderen en hun vorderingen besproken in bouw-of teamvergaderingen. Zo kunnen leerkrachten elkaar adviseren over aanpak en behandeling van bepaalde problemen. Kinderen die moeite ervaren in hun leerproces worden besproken en zonodig wordt bekeken of RT nodig is. Na elke ronde van het leerlingvolgsysteem is er een bespreking van de resultaten. De IB-er en groepsleerkracht bespreken regelmatig de extra zorg. Ouders worden bij extra zorg door de groepsleerkracht geïnformeerd over de inhoud hiervan.

bespreking leervorderingen met de ouders
In de periode tussen de herfstvakantie en 1 december, wordt elke ouder uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht. Alle ouders worden bij deze gesprekken verwacht. De groepsleerkracht zal de ontwikkeling en het welbevinden uw kind bespreken en gebruikt daarbij de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) die zij van tevoren hebben ingevuld. Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee. Het eerste
rapport wordt meegegeven eind januari, begin februari en het tweede aan het einde van het schooljaar. Het rapport is een schriftelijk verslag in zowel cijfers als woorden van de vorderingen van uw kind. Na uitgave van de twee rapporten krijgt u een uitnodiging om met de leerkracht door te spreken over uw kind op de ouderspreekavond.
De avond heeft een facultatief karakter. De leerkrachten streven er naar, per jaar voldoende contacten te hebben met alle ouders van de kinderen uit hun groep door
telefonisch contact, ouders op een contactavond op school te
vragen, of eventueel thuis te bezoeken. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om even langs te komen of te bellen als u een gesprekje nodig vindt met de leerkracht.
Zijn er thuis ontwikkelingen of bijzonderheden die van belang zijn voor de groepsleerkracht dan vinden we het fijn om dat te weten!

Speciale zorg voor kinderen met specifieke
behoeften

Soms heeft een kind extra zorg nodig. De school beschikt over middelen om het onderwijs af te stemmen op de behoefte van de leerlingen. Door middel van observaties, oudergesprekken, voortgangsgesprekken en een leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van de leerlingen in kaart gebracht om het onderwijs te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling of groepen leerlingen.

De totale procedure van de eerste signalering tot verwijzing is hieronder vermeld.

Zorgroute op De Vuurbaak
Basiszorg op de school

Stap 1 Eerste signalering en aanpak van afstemmingsproblemen
           Leerkracht in de groep signaleert, observeert en werkt
           handelingsgericht.
           Leerkracht in gesprek met ouders over de ontwikkeling
           van hun kind.
           Leerkracht bespreekt de groep met intern begeleider:
           didactisch, pedagogisch en gedragsmatig. Groepshandelingsplan/
           individueel handelingsplan. N.a.v. groepsbespreking:
           leerkracht in gesprek met ouders over de
           ontwikkeling van hun kind. Handelingsplan opstellen
           en uitvoeren.
Stap 2 Interne verdieping
           Interne analyse. Leerkracht overlegt met intern begeleider.
          Gerichte observatie, aanpassingen voor de leerling
          Aanpassingen in de groep.
          Leerkracht informeert ouders over handelingsgericht
          werken, ervaringen uitwisselen, expertise ouders gebruiken.
          Handelingsplan opstellen en uitvoeren.
Stap 3 Leerlingbespreking
            Leerkracht overlegt met collega’s (en intern begeleider):
            Teamvergadering: leerlingbespreking over individuele
            leerling. Leerkracht in gesprek met ouders.
           Delen zorgen, uitwisselen ervaringen, afstemmen aanpak.
           Handelingsplan opstellen en uitvoeren.

Basiszorg op de school aangevuld met externe zorg
Stap 4 Externe ondersteuning
           Bespreking leerling met de trajectbegeleidst ervan
           Florion. Mogelijke routes: Aanmelding Jeugd Hulp
           Team, onderzoek extern, consultatie extern. Toestemming
           van ouders regelen. De ouders als partner-in-zorg
           betrekken. Met ouders afstemmen over de bevindingen
           en adviezen. Extra ondersteuning/aanpassingen in de
           school. Eventueel m.b.v. rugzak (LGF), tot 2012 is deze
           regeling mogelijk. Evaluatie van het handelingsplan na
           externe advisering
Stap 5 Leerlingbespreking met het team over vervolgbeslissing
Basiszorg op school aangevuld met extra gespecialiseerde
zorg of bovenschoolse zorg

Stap 6 Uitvoering van de afspraken (uit stap 5)
           Externe route: Aangepaste onderwijsvorm, SO of SBO.
           Verwijzing specialistische of geïndiceerde hulp. School
           steunt ouders bij keuze gewenste zorg of hulp richting
           een passende onderwijsvorm voor de leerling. Voortgang
           bewaken, het welbevinden van de leerling in de
           gaten houden en effecten monitoren.
Stap 7 Evaluatie zorgprocedure
           Nazorg. Vastleggen effecten van de interventies door
           leerkracht, IB-er heeft contact met ouders over effecten
           en tevredenheid.

Aanmelding bij PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg)
Wanneer de school al het mogelijke heeft gedaan om een kind die zorg te geven die het nodig heeft, maar ziet dat de zorg ontoereikend is, wordt de leerling aangemeld bij de PCL. Ouders dienen het verzoek tot plaatsing op de Speciale School voor Basisonderwijs in bij de PCL. Ze moeten daarvoor een aanmeldingsformulier invullen en opsturen. Met het aanmeldingsformulier moet ook een zo volledig mogelijk dossier betreffende de leerling worden aangeleverd. De school vult een Onderwijskundig Rapport in: Ouders hebben
de mogelijkheid om het Onderwijskundig Rapport dat meegestuurd wordt van tevoren in te zien. De PCL is aangesloten bij een klachtencommissie.

De groepsleerkracht is er verantwoordelijk voor dat u tijdig geïnformeerd wordt als er problemen zijn. Wanneer het nodig is dat anderen hulp gaan bieden aan uw kind, wordt vooraf uw toestemming gevraagd.

Leerling Gebonden Financiering
Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben bestaat nog tot 2012 de mogelijkheid van LGF, meestal aangeduid als de “rugzak”. Deze leerlingen voldoen op grond van de extra
onderwijsbehoeften aan de criteria om toegelaten te worden op het speciaal onderwijs. Soms wordt de keuze gemaakt om de leerling dan toch op het regulier basisonderwijs te plaatsen. In dat geval wordt extra begeleiding gegeven vanuit de school
voor speciaal onderwijs. Hiervoor wordt een begeleidingsplan tussen beide scholen en ouders opgesteld. Uiteraard kan het regulier onderwijs niet in alle gevallen voldoen aan de extra zorg die een leerling nodig heeft. Soms is het kind beter af in het speciaal onderwijs, soms overschrijdt de zorg die nodig is de zorgbreedte van de school. Binnen Accretio is en protocol opgesteld om de toelating van deze leerlingen af te wegen.

Florion, centrum voor leerlingenzorg
De scholen van Accretio worden begeleid door het Florion, centrum voor leerlingenzorg, te Hattem. De trajectbegeleider van Florion bezoekt regelmatig de school om samen met de IB-er de zorgleerlingen te bespreken. De trajectbegeleider geeft adviezen en bespreekt eventuele vervolgstappen, bijvoorbeeld een onderzoek door een orthopedagoog van Florion. Dit gebeurt als de school onvoldoende ontwikkeling ziet bij het kind, nadat ze zelf toetsen e.d. heeft afgenomen en extra hulp heeft geboden. Als een leerling wordt onderzocht door Florion worden de ouders altijd op de hoogte gesteld.
Vanuit Florion wordt in voorkomende gevallen hulp geboden in de vorm van ambulante begeleiding. Ambulante begeleiding is erop gericht de leerkracht te helpen bij de begeleiding van het kind met problemen. De school vraagt de hulp aan. De
ouders worden ervan op de hoogte gesteld. Meer informatie over Florion vindt u op de website www.florion.nl.

Jeugd Hulp Team
Met ingang van schooljaar 2006-2007 is op elke plaatselijke basisschool op Urk een zorgadviesteam gestart, een Jeugd Hulp Team. Een Jeugd Hulp Team is een groep uitvoerders (vanuit school en andere instanties) die (problemen van) kinderen bespreken
en die gezamenlijk acties hierop kunnen ondernemen. Om snel in te kunnen spelen op problemen van kinderen zijn de leerplichtambtenaar, de intern begeleider van school, een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige, vaste deelnemers aan een Jeugd Hulp Team. Daarnaast is er ruimte voor deelnemers op afroep, afhankelijk
van de spelende problemen kan dit bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, politie, kerken, huisarts, enz. zijn. Deze deelnemers kunnen zelf ook het initiatief nemen om een kind ter bespreking in het Jeugd Hulp Team in te brengen.

Jeugdgezondheidszorg op school

De jeugdgezondheidszorg stelt zich ten doel het opsporen, bestrijden en voorkomen van factoren, die een gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd kunnen verstoren. Daartoe wordt ieder kind onderzocht.

wanneer wordt uw kind onderzocht en door wie?
- in groep 2, door de schoolarts en de doktersassistente
- in groep 7, door de schoolverpleegkundige
Indien nodig of gewenst kan er van dit schema worden afgeweken.

Tussentijds kunnen er ook onderzoeken op verzoek van ouders, leerkrachten, schoolbegeleidingsdiensten en consultatiebureau plaatsvinden. De Intern Begeleider voert regelmatig overleg met de jeugdarts. Bespreking van kinderen in dit kader alleen na toestemming van de ouders.

schoolarts
Amke van Banning, jeugdarts
Trees Wielenga, jeugdverpleegkundige
GGD afd. jeugd
Nagelerweg 3
8304 AB Emmeloord
Tel. 616666

logopedie
Ook de logopedische hulp wordt verleend door de GGD. Logopedist is mevr. A. van Gennep-Grijzenhout. De logopedist onderzoekt de kinderen (op verzoek) op stoornissen van stem, spraak en taal en behandelt deze zo mogelijk of adviseert behandeling elders.

Plaatsing en verwijzing.

Om een verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs te realiseren, wordt de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg)van ons samenwerkingsverband ingeschakeld. Deze Commissie beslist over toelating en plaatsing op onze speciale school voor basisonderwijs. De hele zorgprocedure moet dan afgewikkeld zijn. Bij een verwijzing wordt een onderwijskundig rapport gemaakt. Dit rapport wordt met de ouders doorgesproken.

ESAR en meldcode huiselijk geweld en kinder
mishandeling

In de gemeente Urk is sinds september 2009 ESAR actief. ESAR staat voor Elektronisch Systeem Alle Risicojeugd. Wanneer een externe hulpverlener of de school een gegrond
vermoeden heeft dat de ontwikkeling van een kind ernstig wordt belemmerd, kan een registratie in ESAR gedaan worden. Hierbij worden geen inhoudelijke gegevens over het kind geregistreerd. Alleen de zorg van de hulpverlener wordt geuit. Wanneer meerdere hulpverleners hetzelfde kind registreren krijgen zij een match en ontvangen de betrokken hulpverleners elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij tot een gezamenlijke
aanpak komen. ESAR is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin. Voor meer informatie kunt u kijken op www.verwijsindex.nl

Begeleiding van de overgang van kinderen
naar het voortgezet onderwijs.

1. Voorlichting

•  De ouders van de kinderen in groep 8 ontvangen in de regel
    omstreeks de maand november het boekwerkje: “Kiezen
    na de basisschool”, uitgave LDC Meppel. Daarin staat
    algemene informatie over de diverse schooltypes voor
    voortgezet onderwijs.
•  De ouders worden op school uitgenodigd om de resultaten
    van het schooleindonderzoek te bespreken en krijgen dan
    een advies voor de keuze van het vervolgonderwijs.
•  Het voortgezet onderwijs organiseert in de regel in januari
   “open dagen” voor de toekomstige leerlingen. De informatie
    hierover wordt door de school aan de ouders doorgegeven.
•  Een keer in de twee jaar wordt er een voorlichtingsavond
    georganiseerd in samenwerking met het Greijdanus College.
•  In juni worden de kinderen op hun nieuwe school uitgenodigd
    om samen met hun toekomstige klasgenoten een
    middag door te brengen.

2. Schooleindonderzoek

We gebruiken voor het schooleindonderzoek de test van het GPC. Het resultaat van het schooleindonderzoek wordt aan de ouders schriftelijk meegedeeld. Daarin wordt een advies gegeven, dat gebaseerd is op het toetsresultaat. De groepsleerkracht van
groep 8 bespreekt met de ouders het resultaat en geeft zijn advies. De ouders maken hun keuze en krijgen van de desbetreffende school een aanmeldingsformulier.

De aanmeldingsformulieren en de gegevens uit het LVS worden samen met de resultaten van het schooleindonderzoek door de basisschool verstuurd naar de betreffende scholen voor voortgezet onderwijs. Op het aanmeldingsformulier wordt ook het schooladvies aangegeven. Het advies van de school kan afwijken van de keuze van de ouders.

3. Nazorg

•  De scholen voor Voortgezet Onderwijs nemen na aanmelding
    in de regel contact op met de basisschool als de keuze
    van de ouders niet overeenkomt met het advies van de
    basisschool.
•  Het Berechja College en het Emelwerda College nodigt de
    leerkracht van groep 8 uit voor een gesprek over de aangemelde
    leerlingen. Ook daar wordt de keuze van de ouders
    naast het advies van de basisschool gelegd. Als de leerlingen
    op hun nieuwe school ingeschreven zijn wordt daarvan
    bericht gegeven aan de basisschool. Die stuurt een bericht
    van uitschrijving terug. De ouders krijgen bericht thuis van
    plaatsing van hun kind op de school van aanmelding.

Bijzondere activiteiten voor kinderen.

Schoolreis / schoolkamp
De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan eenmaal per jaar op schoolreis. De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan het ene jaar op kamp en het andere jaar (mee) op schoolreis. De kosten van deze activiteiten zijn voor rekening van de ouders en zijn opgenomen in de ouderbijdrage.

Schoolfeest
Dit jaar zal het schoolfeest samenvallen met het openingsfeest voor de nieuwe school. Daar hoort u nog alles van!

Excursies
Soms is het nuttig en mogelijk te leren buiten school. Als die mogelijkheid er is, gebruiken we die. We doen daarbij meestal een beroep op de ouders mee te werken aan vervoer en begeleiding.

Time-out, schorsings - en verwijderingbeleid

Het protocol schorsen en verwijderen van leerlingen(1) kan in verschillende situatie worden ingezet:

1. Onhanteerbaarheid van de leerling

We zien normen en waarden in onze huidige maatschappij steeds meer vervagen. Om ons heen zien wij gedrag van kinderen dat op onze (gereformeerde) school niet kan worden geaccepteerd. Het betreft hier agressief en intimiderend gedrag naar ouders, leerkrachten, directieleden en/of kinderen van de school. De school zien wij niet alleen als leer-, maar ook als opvoedingsinstituut waar kinderen (bijbelse) normen en waarden worden bijgebracht en waar iedereen recht heeft op veiligheid en geborgenheid.

2. Verder zien we binnen scholen situaties ontstaan waarin de school geen mogelijkheden meer ziet om op een verantwoorde manier tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoefte van het kind

Dit protocol wil in bovenstaande (emotionele) situaties bewerkstelligen dat er helder en zorgvuldig gecommuniceerd en gehandeld wordt. Dit protocol zal pas in werking treden als de mogelijkheden in het voortraject volledig benut zijn. Daarnaast zal er altijd rekening worden gehouden met de omstandigheden en de context van de situatie.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van een van de bovengenoemde situaties.
Er worden drie vormen van maatregelen genomen:
• Time-out
• Schorsing
• Verwijdering

1 Ouders kan de toegang ontzegd worden en in uiterste nood kan bij de
rechter een zogenaamd straatverbod worden geëist

Onder ontoelaatbaar gedrag van leerlingen, dat in principe in aanmerking kan komen voor time-out, schorsing of verwijdering, rekenen wij:

• Het herhaaldelijk niet willen luisteren
• Het herhaaldelijk weigeren deel te nemen aan activiteiten
• Het herhaaldelijk een grote mond hebben of brutaal zijn
• Het herhaaldelijk te laat komen op school
• Het (herhaaldelijk) beledigen, vloeken, schelden en bedreigen
• Het (herhaaldelijk) slaan, schoppen, vechten of het vertonen
   van andere vormen van agressief gedrag
• Het (herhaaldelijk) vertonen van pestgedrag
• Het (herhaaldelijk) vertonen van gedrag dat vandalisme/
   vernielingen tot gevolg heeft
• Het (herhaaldelijk) plegen van diefstal