De organisatie van de school

We hebben op “De Vuurbaak” een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. De onderbouw wordt gevormd doorde groepen 1 en 2, de middenbouw door de groepen 3, 4 en 5, de bovenbouw door de groepen 6, 7 en 8.
De school werkt met combinatiegroepen, d.w.z. twee groepen hebben samen één leerkracht.
Sommige groepen zijn gecombineerd: groep 0/1, groep 5 en 6, groep 7 en 8.
Onderwijsassistentie wordt ingezet in de groepen die dit qua aantal en populatie het meest nodig hebben.

Doubleren

Soms is het voor een kind beter om een jaargroep twee keer te doen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Er kan dan in goed overleg met de ouders besloten worden om het kind nog een jaar in dezelfde jaargroep te houden. Hierbij moet echter wel duidelijk het belang van het kind voorop staan.
Bij verschil van mening geeft de school de doorslag.

Organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Als blijkt dat een kind in de klas, bepaalde leerproblemen heeft, dan kan de groepsleerkracht de hulp inroepen van de IB-er (interne begeleider).
Ze bespreken de problemen en maken een handelingsplan voor een aantal weken, waarmee het kind binnen en/of buiten de klas geholpen kan worden. Na deze periode wordt bekeken of de gestelde doelen zijn bereikt.
Is dit niet het geval dan wordt een nieuw behandelingsplan opgesteld. Bij verdere stappen in de procedure kan ook advies gevraagd worden bij externe deskundigen, zoals het expertisecentrum Florion, de logopediste, de schoolarts. Daarover beslist het team en wordt er overleg met de ouders gevoerd.
Een tweede mogelijkheid is, dat het kind een aparte leerlijn krijgt op het gebied waarmee het kind moeite heeft. We denken dan aan gebieden als rekenen, spelling en lezen. Het kind werkt dan op haar/zijn niveau en tempo aan de leerstof verder. Het kind gaat dan wel naar de volgende groep.

Regels voor aanvang en einde schooltijd

De kinderen mogen een kwartier voor de aanvang van de lessen op school komen. De leerkrachten hebben vanaf half 9 de verantwoordelijkheid voor de kinderen, evenals een kwartier na schooltijd.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen ’s morgens in het lokaal worden gebracht.
Na schooltijd moeten de kinderen van groep 1 en 2 weer uit de klas worden gehaald door de ouders/verzorgers. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 spelen op het plein met de zandbak. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 spelen op het plein met het basketbalbord. Wanneer het weer het buiten spelen niet toestaat, blijven de kinderen in hun eigen lokaal. In verband met de veiligheid fietsen we niet op het plein.

Schooltijden

 
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
maandag
8.30-12.30 uur  13.45-15.15 uur
8.30-12.30 uur  13.45-15.15 uur
dinsdag
8.30-12.30 uur  13.45-15.15 uur
8.30-12.30 uur  13.45-15.15 uur
woensdag
8.30-12.30 uur  (groep 1 is vrij)
8.30-12.30 uur 
donderdag
8.30-12.30 uur  13.45-15.15 uur
8.30-12.30 uur  13.45-15.15 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
8.30-12.30 uur  13.15-14.45 uur
(de kinderen eten op school)

Aantal schooluren per groep per jaar:

groep 1 en 2 :                    1590,5 uur samen
groep 3 en 4:                     1976,5 uur samen
groep 5 t/m 8:                   1004,25 uur per groep
totale tijd groep 1 t/m 4:  3567, uur

Schoolafspraken

Aan het begin van het schooljaar besteden de klassen elke week aandacht aan de ‘regel van de week’. De regels volgen hier onder:

1. Ik luister naar een ander
2. Ik blijf van een ander af
3. Iedereen is anders. Ik neem je zoals je bent
4. Ik ben een held als ik niet schop en scheld
5. Ik sluit niemand buiten; iedereen hoort erbij
6. Ik vertel juf of meester wanneer ik of een ander gepest
    word. (dit is geen klikken)
7. Ik denk eerst na voor ik iets zeg of doe
8. Ik gebruik op sociale media alleen áárdige teksten
9. Ik ben voorzichtig met de spullen van een ander, van school
    en van mezelf

BSO en TSO

Vanaf 1 januari 2007 is het bestuur verplicht om buitenschoolse opvang aan te (laten) bieden voor kinderen van ouders die van de school gebruik maken. Vanaf 1 augustus 2007 moet dit voor alle scholen geregeld zijn. Deze verplichting geldt overigens niet voor onze speciale basisschool Het Speelwerk.

Buitenschoolse opvang: wat is dat en waar is dat?

Buitenschoolse opvang is te verdelen in opvang vóór schooltijd en opvang ná schooltijd. Hieronder valt ook de eventuele opvang in vakanties. In de regel is opvang mogelijk van 7.30 uur – 18.30 uur.
De buitenschoolse opvang kan op een aantal locaties gebeuren:
•   op een kindercentrum
•   bij een gastouder (via een gastouderbureau)
•   op school (door een kinderopvangorganisatie)
De kinderopvangcentra en gastouders moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de Wet Kinder Opvang.

De kosten

Als u gebruik maakt van kinderopvang, moet u dit zelf betalen. U kunt daarvoor van de belastingdienst en via uw werk geld terugkrijgen. (die bedragen kunnen oplopen tot meer dan de helft van de kosten.) Als u werk en zorg voor uw kinderen combineert, hebt u namelijk recht op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2007 ontvangt u als werkende ouder naast een toeslag die afhangt van uw inkomen een vaste toeslag. De vaste toeslag is onafhankelijk van hoeveel u verdient en bedraagt een derde deel van de kosten van kinderopvang. De toeslag vervangt de werkgeversbijdrage die u eventueel tot nu toe ontving. Ook als u als zelfstandige werkt, hebt u recht op deze vaste toeslag. De Belastingdienst/Toeslagen betaalt beide toeslagen als één bedrag aan ouders uit. Informatie hierover kunt u vinden op:
http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html
De kosten voor kinderopvang liggen momenteel rond de zeseuro per uur. U bent natuurlijk geheel vrij om wel of niet gebruik te maken van buitenschoolse opvang, net zo als u ook vrij bent om zelf te kiezen hoe en waar u van buitenschoolse opvang gebruik wilt maken.

Welke mogelijkheden biedt de school?

Het bestuur gaat er vooralsnog van uit dat het de buitenschoolse opvang niet in eigen beheer gaat organiseren. Er is dus contact gezocht met aanbieders van kinderopvang die dit op professionele wijze kunnen doen. Het bestuur streeft ernaar kinderopvang aan te kunnen bieden via een vertrouwd kindercentrum in de buurt van de school en/of via gastouderbureaus. In het contact met bestaande kindercentra tracht het bestuur afspraken te maken rond het handhaven en rekening houden met onze eigen identiteit. Als het gaat om de gastouderbureaus kan dat gemakkelijk omdat gastouders in onze eigen achterban geworven kunnen worden.

Voor gerichte informatie over de huidige vormen van kinderopvang kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de locatiedirecteur.

Voor de tussenschoolse opvang gelden ongeveer dezelfde regels. De school is verplicht het aan te (laten) bieden. De praktijk heeft uitgewezen dat er binnen onze school geen tot weinig behoefte is aan deze opvang. We nodigen ouders van harte uit om hun behoefte kenbaar te maken zodat er een goede oplossing geboden kan worden.

Schoolverzuim en leerplicht

Geoorloofd schoolverzuim
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Wanneer een kind wegens ziekte of door een andere oorzaak niet op school kan komen, willen we dat graag voordat de school begint, dus voor 8.45 uur, van de ouders weten. Dat kan telefonisch (68 44 45) of door middel van een briefje.

Een verzoek om extra verlof wegens bijzondere omstandigheden dient twee dagen van te voren bij de directeur te worden ingediend. Bijzondere omstandigheden zijn bijv. een trouwerij, een jubileum, een begrafenis e.d.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Met de gemeente Urk hebben we, samen met de andere scholen( basis- en voortgezet onderwijs) op Urk, afspraken gemaakt, om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan. Zo wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente altijd op de hoogte gebracht wanneer er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim.
De leerplichtambtenaar heeft de mogelijkheid om de verzuimregistratie van de school op te vragen.

Extra vakantie
Wanneer een leerplichtig kind buiten de normale schoolvakanties enige tijd de school wil verzuimen, dan kunnen de ouders ruim van tevoren daartoe een verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar
van de gemeente Urk. Formulieren daarvoor zijn op school aanwezig en te downloaden van de site. Het verzoek wordt door de leerplichtambtenaar in samenspraak met de directeur beoordeeld. Zo’n verzoek moet minstens 10 dagen van te voren worden ingediend, daar overleg noodzakelijk is.