Waar de school voor staat.

Missie is waar je voor staat, Visie is waar je voor gaat, Strategie is hoe je daar komt.

Visie

De Vuurbaak:
Een school voor stralende kinderen van God!

“Jezus zei; “ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”
(Johannes 8:12)

Missie

Als kinderen, ouders en leerkrachten delen we één belangrijk kenmerk: we zijn kinderen van God. Daarin is het bestaansrecht van onze school geworteld. Als volwassen kinderen van God hebben
we de taak om de jongere kinderen vanGod op te voeden en te onderwijzenmet de Bijbel als het licht op ons pad.

We willen hen op school helpen om te ontdekken:

wie God voor hen is, in Jezus Christus: hun Schepper,
    Vader en Redder;
wie ze zelf zijn in de ogen van God: in zonde geboren en
    toch waardevol, uniek en geliefd;
wat Gods plan met hen is: hun talenten ontwikkelen, om
    zelfstandig en verantwoordelijk een plek in Zijn wereld in
    te nemen;
wie de mensen om hen heen voor hen zijn: naasten om
    lief te hebben, omdat God hen liefheeft;
wat en hoe de wereld is: een plek om vol verwondering te
    leren kennen, maar ook een plek die onvolmaakt is en vol
    gebreken, waarin we ons als rentmeesters moeten gedragen;
wat hun toekomst is: een plek in het Koninkrijk van God,
   dat nu al begonnen is, maar na de terugkomst van Jezus
   Christus volmaakt zal zijn.

Strategie

Doelgericht werken aan het behalen van minimumdoelen bij alle leerlingen, door het afstemmen van instructie- en leertijd op basis van vastgestelde behoefte aan de hand van toetsresultaten.
De bouwstenen van dit doelgericht werken zijn;

✓ Samenhang in organisatie en maatregelen tussen school- en
   klassenniveau.
✓ Directe of effectieve instructie met als kern de groepsinstructie.
✓ Convergente differentiatie; aan alle leerlingen worden dezelfde
   basale verwachtingen gesteld en zij krijgen dezelfde
   basis leerstof aangeboden.
✓ Interactie tussen groepsleerkracht en leerlingen waarbij
   hoge verwachtingen en positieve bevestiging en samen
   leren kenmerkend is.
✓ Voortdurende professionalisering van het team.
   Het onderwijs op de Vuurbaak doet recht aan waar we voor
   staan en waar we voor gaan;
✓ het is afgestemd op de onderwijsbehoefte en de onderwijsdoelen.
✓ het stimuleert het zelfvertrouwen en gevoelens van competentie.
✓ het bevordert de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.
✓ het leert kinderen hun talenten ontdekken en gebruiken.
✓ het creëert een leeromgeving die veilig, betrouwbaar en
   uitdagend is.
✓ het is interactief en richt zich op de onderlinge relatie