Methode
Uitleg
Bijbelse geschiedenis
http://www.gbs-devuurbaak.nl/starnet/media/2012/8607_Levendwater_werkboekgroep5.jpg
In de groep1 en 2 wordt in grote lijnen de hele bijbel verteld.
In de groepen 3 t/m 8 wordt het godsdienstonderwijs gegeven middels de methode “levend water”.
Levend Water is een moderne en bijbelgetrouwe methode voor het bijbelonderwijs in de basisschool. Met Levend Water kiest u voor vertellingen als centraal element, prachtig beeldmateriaal bij begrippen uit de bijbel en stof tot praten in de groep.
Kern van Levend Water is het vertellen van de verhalen uit de Bijbel, om op die manier leerlingen bekend te maken met hoe God bezig is met mensen. Het materiaal van Levend Water ondersteunt daarbij en geeft veel aanzetten om met de leerlingen in gesprek te gaan over de Bijbelse boodschap van genade en redding.
Naast de bijbelverhalen leren de kinderen ook bijbelse liederen en psalmen.
In groep 1 en 2 leren de kinderen elke maand een psalm en regelmatig een bijbels lied, passend bij het bijbelverhaal.
In groep 3 t/m 7 leren de kinderen elke week een psalm of een gezang (lied), dat vrijdags overhoord wordt. Zie het schema hier op de website.
Groep 8 leert daarnaast elke week een vraag en antwoord uit de Heidelbergse Catechismus en krijgt één keer in de week kerkgeschiedenis.
Taal in groep 1/ 2
In groep 1 en 2 werken we spelenderwijs aan de ontwikkeling van het taalgebruik, de woordenschat, de klankbeluistering en de begripsvorming. In groep 2 besteden we aandacht aan de voorbereiding op het leren lezen en schrijven. In de lees/schrijfhoek zijn hiervoor verschillende materialen beschikbaar. We zijn ons momenteel aan het oriënteren op een geschikte methode die ons daarbij kan helpen.
Methodiek José Schraven schoolbreed
 
http://www.debongerdwijhe.nl/syndeo_data/media/spelling_groep_3.jpg
categoriekaart groep 3
 
http://www.debongerdwijhe.nl/syndeo_data/media/spelling_groep_7-8.jpg
Categoriekaart groep 7
 
https://portal.asg-almere.nl/school/ontdekking/Documenten/2010-2011/Ei_plaat.jpg
eiplaat (hulp bij woorden met de ei. Er is ook een auplaat)
Sinds dit cursusjaar zijn we begonnen met de succesvolle methodiek van José Schraven (www.zoleerjekinderenlezenenspellen). Het is een schoolbrede aanpak voor verbetering van het lees- en spellingsonderwijs. De methodiek gebruiken we naast de huidige methodes voor lezen en spellen. De kinderen leren vanaf groep 1 de structuur van letters en woorden. In groep 2 leren de kinderen gericht klinkers, medeklinkers en lange klanken. Dit breidt zich in groep 3 uit met tweetekenklanken. De letters worden zowel visueel (lettersymbool) als auditief (letterklank) als motorisch (lettergebaar) aangeleerd. De kinderen kunnen de letters zo veel beter onthouden. Een grote verandering is, dat de kinderen in groep 3 de woorden zingend leren lezen: mmmmaaaaaaannnnn (alle letters aan elkaar). Bij de dagelijkse dictees hakken en plakken de kinderen wel. We gebruiken daarvoor de hakkaarten. Bij het woord /staan/ bijvoorbeeld, hakken we het woord eerst in 4 klanken. Vervolgens houden we onze ‘hakhand’ op het eerste hok en schrijven we de /s/ op. Daarna schuift onze hakhand op, en schrijven we de volgende letter, enzovoort!
Halverwege groep 3 leren de kinderen de eerste spellingscategorieën. Bij spelling is de ordening heel belangrijk, door te weten bij welke categorie een woord hoort en welke afspraak daarbij hoort, weet een leerling hoe het woord geschreven moet worden. Om de spellingsafspraken goed in te oefenen geven wij vanaf groep 3 elke dag een dictee. Tijdens het dictee worden afspraken herhaald die in die week centraal staan, maar ook afspraken die al eerder aangeboden zijn.
 Naast het dagelijkse spellingsgedeelte, is er ook een dagelijks leesgedeelte. Oefeningen die wij gebruiken voor het leesonderwijs zijn: rijtjes woorden lezen in het woordrijboekje, verhaaltjes lezen en race-lezen (zoveel mogelijk woorden lezen in 15 seconden).  Het woordrijboekje zetten we in voor het technisch lezen, maar is tegelijkertijd een voorbereiding voor spelling. Er staat per bladzijde één categorie centraal. Kinderen oefenen gedurende de week die bladzijde met bijvoorbeeld allemaal ‘wachtwoorden’ (woorden met –cht). Door steeds de categorieafspraak te herhalen maken leerlingen als het ware ‘een mapje’ aan waarin de woorden worden opgeslagen.
Wanneer dezelfde categorie bij spelling wordt aangeboden (leerlingen leren het woord dan schrijven) is het mapje al aangemaakt.
Leren lezen in groep 3
http://www.gbs-devuurbaak.nl/starnet/media/2010/Velig_20Leren_20Lezen_20Leesboek_1_.jpg
Het systematisch leren lezen begint in onze school in groep 3. Daarvoor gebruiken we de leesmethode “Veilig leren lezen (2004)”, aangevuld met de methodiek van José Schraven. Veilig leren lezen is een taal/leesmethode. Dat houdt in dat ervoor gekozen is om vanuit een geïntegreerd onderwijsaanbod zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling op systematische wijze te stimuleren. Wat mondelinge taalontwikkeling betreft, ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, de bevordering van boekoriëntatie en verhaalbegrip, en de vergroting van de woordenschat. Wat schriftelijke taalontwikkeling betreft staat het leren lezen en spellen van eenvoudige woordstructuren centraal.
De kinderen die al kunnen lezen worden in de ‘zongroep’ geplaatst, de rest van de kinderen zitten in de ‘maangroep’. Kinderen die een begeleide instructie nodig hebben volgen de steraanpak. Elke groep heeft zijn specifieke aanpak en materiaal.
Taal en spelling
 
Taalmethode taalverhaal.nu
Sinds schooljaar 2015-2016 werken de groepen 4 t/m 8 met de taalmethode ‘Taalverhaal .nu’. Deze nieuwe methode is overzichtelijk en heeft een heldere en herkenbare structuur.
De methode dekt volledig alle twaalf kerndoelen van de Nederlandse taal. Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschat. Maar taal is ook leuk! Dat straalt deze methode helemaal uit. We gaan er veel het digibord bij gebruiken (leuke instructiefilmpjes, animaties), dat past goed bij deze tijd. Daarnaast zijn er bijzondere extra lessen: filosofielessen, waarin de kinderen uitgedaagd worden om met elkaar in discussie te gaan...Zowel leerkrachten en kinderen zijn héél enthousiast over de methode!
Schoolbreed bavi lezen
Op de maandag- en dinsdag- en donderdagmorgen is de hele school gelijktijdig een half uur aan het lezen. Groep 2 wordt op dinsdag voorgelezen door kinderen uit groep 7; dit noemen we ‘Boekenmaatje’. Verder is er een groep zelfstandige lezers (AVI 9), een groep duo-lezers, en een groep tutor-lezers (een groep 8 kind, met een jonger kind). Het mooie van deze vorm is, dat de leerkrachten op dat moment de handen vrij hebben om een paar kinderen individuele begeleiding te geven.
Begrijpend lezen
http://www.gbs-devuurbaak.nl/starnet/media/2012/ViewImage.ashx.jpg
Vanaf groep 4 oefenen de leerlingen in het lezen van verschillende soorten teksten. Dit gebeurt o.a. met de methode ‘tekstverwerken’.
Een methode die niet alleen leuk is, omdat de teksten goed aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, maar waar landelijk gezien ook goede CITO-scores mee worden behaald.
 
Schrijven
http://www.malmberg.nl/upload/0d16ec75-08aa-4618-a53d-3c871bac89dc_de-schrijfsleutel-schrijven.jpg
De ontwikkeling van de fijne motoriek begint al in groep 1 en 2. Scheuren, prikken, knippen, vouwen, etc.. Eind groep 2 leren de kinderen in de lees / schrijfhoek te oefenen met het lezen en schrijven van de letters. Vanaf groep 3 wordt het schrijfonderwijs systematisch aangeboden. We gebruiken de methode “de Schrijfsleutel” (2005).

We schrijven op school met een Schneider rollerpen, die de school eind groep 3 aan de kinderen uitreikt.
Rekenen in groep ½
http://www.gbs-devuurbaak.nl/starnet/media/2010/schatkist.jpg
 
In groep 1 en 2 vindt de voorbereiding voor het rekenen plaats. Spelenderwijs leren de kinderen omgaan met begrippen als "meer en minder", "veel en weinig" “erbij en eraf” enz. Ook de cijfersymbolen van 1-10 worden spelenderwijs aangeboden.
Dat gebeurt bij het spel in de hoeken. Als kinderen b.v. gaan betalen bij de kassa van de winkel. De kinderen van groep 2 oefenen deze begrippen ook in het platte vlak.
Daarbij gebruiken we de ”geïntegreerde methode “Schatkist” (2004) en de methode “Pluspunt” voor groep 1 en 2 (2010).
Rekenen in groep 3-8
http://www.gbs-devuurbaak.nl/starnet/media/2012/6709_Pluspunt_Opdrachtenboek5.jpg
 
Rekenen saai? Niet met Pluspunt!
Pluspunt is de meest gebruikte rekenmethode in het basisonderwijs voor groep 1 t/m 8. Oefenvormen zijn speels en gevarieerd, de vormgeving is leuk en eigentijds. Dat motiveert kinderen. Tegelijkertijd is Pluspunt een heel duidelijke methode die kinderen leert rekenen via een zorgvuldige, stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling.
Pluspunt heeft een supersterkte organisatie en praktische differentiatie op minimum, basis- en plusniveau. Pluspunt maakt rekenen op de basisschool duidelijk én leuk!
De nieuwe Pluspunt is superduidelijk voor leerkracht én kind! In groep 3 en 4 wordt veel gebruik gemaakt van de instructiematerialen van ‘Met sprongen vooruit’. Kinderen zijn dan al elke dag bezig met minimaal 5 minuten automatiseren. Splitsingen tot 10 noemen we bijvoorbeeld de verliefde harten!
Wereldoriëntatie
http://www.gbs-devuurbaak.nl/starnet/media/2010/images.jpg
 
In de groepen 1 t/m 4 krijgen de kinderen wereldoriëntatie. Een bepaald thema, dat aansluit bij de belangstelling van de kinderen, wordt aangeboden en uitgewerkt in hoeken. De thema's worden gekozen uit de natuur, het verkeer, de wereld om ons heen en gebeurtenissen uit de geschiedenis.
Natuur en techniek
http://www.gbs-devuurbaak.nl/starnet/media/2012/5394_MalmbergPO_Naut.jpg
 
Natuur en techniek (i.p.v. Biologie)
Alles om je heen lijkt zo gewoon. Maar als je er goed naar kijkt, is het heel bijzonder: de kleuren van een vlinder, de structuur van boomschors, de dingen die mensen maken. In de natuur- en techniekmethode Naut bekijken we de alledaagse wereld om ons heen en leren hoe bijzonder die is.
Aardrijkskunde
http://www.thiememeulenhoff.nl/binaries/content/gallery/covers/9/7/8/9/0/0/6/6/4/2/3/8/4/9789006642384_voorplat.jpg/9789006642384_voorplat.jpg/tmimage%3Apicture
Om te leren over de wereld om ons heen, werken we vanaf groep 5 met de nieuwe methode  "De blauwe planeet", die leerlingen met spannende vragen prikkelt om zelf op onderzoek uit te gaan. Hierdoor ervaren leerlingen de lesstof zelf en begrijpen ze alles beter. Door de boeiende aanpak vinden de leerlingen het bovendien leuk om met aardrijkskunde bezig te zijn. De lesmethode maakt ze nieuwsgierig en prikkelt ze. Met als gevolg: extra gemotiveerde leerlingen. De blauwe planeet boeit!
Geschiedenis
http://www.obsdemeentglimmen.nl/degroepen/blogimages/wijzerdoordetijd.jpg
Vanaf groep 5 werken we met de nieuwe methode ‘Wijzer door de tijd’. Met Wijzer door de tijd belééf je de geschiedenis
Kinderen kijken graag vooruit, maar kunnen óók enthousiast worden van boeiende verhalen over het verleden. Zeker als er in een geschiedenisles écht iets te beleven is. Wijzer door de tijd is compact en makkelijk om mee te werken. De methode biedt de leerkracht alle ruimte voor een eigen, persoonlijke stijl van lesgeven. Wijzer door de tijd is kort geleden nog volledig herzien en voldoet uiteraard aan de nieuwste kerndoelen voor het geschiedenisonderwijs. Wanneer we met thema’s of projecten werken, gebruiken we de passende lesstof uit de methode.
Verkeer
http://www.thiememeulenhoff.nl/binaries/content/gallery/covers/9/7/8/9/0/2/6/2/2/6/7/5/5/9789026226755_voorplat.jpg/9789026226755_voorplat.jpg/tmimage%3Apicture
Voor verkeer gebruiken we de uitgaven van VVN. In groep 4 werken we met ‘Stap vooruit’. Het vernieuwde Stap Vooruit bevat leuke doe-opdrachten. De verkeersafspraken die de kinderen van groep 4 leren, zijn vaak een afgeleide van de wettelijke regels, zodat ze niet te moeilijk voor ze zijn.
In de groep 5-6 heet te uitgave van de werkbladen ‘Op voeten en fietsen’. . In groep 7-8 werken we met de Jeugd verkeerskrant, dat aansluit bij het VVN verkeersexamen,.
 
Engels
http://www.gbs-devuurbaak.nl/starnet/media/2012/5402_MalmbergPO_Hello_World_Textbook.jpg
In groep 7/8 gebruiken we de methode
“Hello World - new edition” .
Dit is een gloednieuwe methode waarin plezier in het leren d.m.v. leuke lessen, gevarieerde werkvormen en de boeiende verhaallijnen centraal staan.
Kanjertraining
 
In alle groepen gebruiken we de Kanjertraining om de kinderen te leren goed met elkaar en met zichzelf om te gaan. We hanteren deze methode vanuit een preventieve gedachte: door de kinderen effectief gedrag aan te leren, kunnen we problemen in hun sociaal functioneren voorkomen. Maar ook wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen (of al is gelopen) kunnen we met deze methode werken aan een goede oplossing. We gebruiken deze methode vanuit onze christelijke identiteit door te werken vanuit het grote liefdesgebod: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’.